Loga povinné publicity (esf_eu_oplzz_podporujeme) 

Název projektu: Podpora a rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců firmy Karlova pekárna s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01369
Popis projektu: Předmětem tohoto projektu je realizace komplexního vzdělávacího programu. Projekt je zaměřen na rozvoj odborných, ale také klíčových kompetencí nezbytných pro kvalitní výkon práce klíčových zaměstnanců firmy, a to zejména v odborných oblastech s úzkou vazbou na realizaci a řízení výrobních a dodavatelských činností, doplňkově u vybraných profesí také v obecných dovednostech (měkké, PC a jazykové dovednosti).
Cíle projektu: Hl. cílem projektu je podpořit rozvoj systému vzdělávání zaměstnanců společnosti Karlova pekárna s.r.o. s jasnou vazbou na její strategické rozvojové plány a posilování konkurenceschopnosti firmy na vysoce konkurenčním trhu.

Dílčí cíle projektu:
CÍL 1: Zvýšit odborné kvalifikace zaměstnanců v obecně přenositelných profesních a odborných znalostech a dovednostech ve vazbě na podnikatelskou činnost příjemce dotace.
CÍL 2: Posílit klíčové kompetence zaměstnanců v oblasti softskills, PC a jazykových dovedností.
CÍL 3: Vytvořit a zavést systémové nástroje v oblasti sledování a podpory rovných příležitostí.
CÍL 4: Podpořit systém interního vzdělávání rozvojem didaktických kompetencí interních lektorů.

Cílová skupina: Cílovou skupinou projektu jsou vybraní zaměstnanci Karlovy pekárny s.r.o. Bude se jednat o průřez všemi úrovněmi zaměstnanců: zaměstnanci ve výrobě, řidiči, prodavačky, střední management, TOP management.

V rámci klíčové aktivity č.1 je projekt zaměřen také na zvyšování zaměstnatelnosti znevýhodněných osob ve věkové skupině 50+ a podporu jejich uplatnění na trhu práce.

Doba realizace projektu: 1.5.2013 - 30.4.2015

Kontaktní osoba: 

Mgr. Brynychová Danuše
Telefon: 724 219 408
 EY 2012 
 

 Loga povinné publicity (esf_eu_oplzz_podporujeme)
 Název projektu:Vzděláváním zaměstnanců k zefektivnění vnitropodnikových procesů v Karlově pekárně
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/60.00043

Grantový projekt, zahájený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 1.1.2011, byl ukončen dle harmonogramu k datu 30.6.2012. Během realizace se uskutečnily všechny plánované vzdělávací akce a bylo podpořeno celkem 230 zaměstnanců.

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace komplexu specifických vzdělávacích aktivit, která prostřednictvím zvýšení specifických odborných znalostí zaměstnanců společnosti přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Karlova pekárna s.r.o. Celý projekt je zaměřen výhradně na odborné specifické vzdělávání zaměstnanců.
 
Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je dosáhnout zefektivnění vnitropodnikových procesů a skrze vzdělávání zaměstnanců v oblastech klíčových pro rozvoj podniku zvýšit konkurenceschopnost společnosti Karlova pekárna s.r.o. v silně konkurenčním prostředí.
Cílem projektu však není pouze proškolit důležitou skupinu zaměstnanců firmy, ale hlavně zajistit optimální vzdělávací strategii, která přispěje ke skutečně dlouhodobému zefektivnění chodu společnosti. Tento cíl bude v rámci projektu naplněn přípravou firemních školitelů (podnikových lektorů), kteří zajistí kontinuitu specifického vzdělávání do budoucna.
  
Kontaktní osoba:  
Mgr. Brynychová Danuše
Telefon: 724219408

Další informace na www.esfcr.cz

Karlova pekárna s.r.o.
Brněnská 158, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 428 011
Fax: +420 547 428 038
E-mail: info